logo Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łeczycy

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘCZYCY

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”

                                    Janusz Korczak

Zadania

Regulamin działalności Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy.

Podstawa prawna:

1. Art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122,
poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr
208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008r. Nr 70 poz. 416 i Nr 145, poz. 917).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228 poz. 1488).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2008r, w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych (Dz.U.Nr 173 poz.1072 ).

§ 1

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działa zespół orzekający, który wydaje:
1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i
niedostosowanej społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 2
1. Zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na teranie działania poradni, z wyjątkiem uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, dla których orzeczenia mogą wydawać również poradnie właściwe ze względu na siedzibę placówki.
2. Zespół orzekający wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkałych na terenie działania poradni.
3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje zespół orzekający ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Dotyczy to również orzeczeń o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
4.Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydaje zespól orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie,
ul. Dąbrowskiego 1, zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2009 z dnia 23 września 2009r. Łódzkiego Kuratora Oświaty.

§ 3
1. Posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie sie 1 raz w miesiącu, w ustalonych na początku roku przez przewodniczącego terminach, w nadzwyczajnych przypadkach posiedzenia mogą być zwoływane częściej.
2. Zespół orzekający powołuje zarządzeniem dyrektor poradni indywidualnie dla każdego ucznia.
3. W skład zespołu wchodzą:
– dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
– psycholog, pedagog, lekarz ,
– oraz inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
4. W posiedzeniu zespołu może wziąć udział wnioskodawca- zostaje on powiadomiony o terminie posiedzenia przez przewodniczącego pismem dostarczonym droga pocztową lub do rąk własnych.

§ 4
1. Zespół orzekający wydaje orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, zwanych “wnioskodawcami”.
2. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.
3. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa sie do zespołu orzekającego.
4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni, w której działa zespół niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
5. Dyrektor poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii z odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku wynika, ze nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wynika, ze nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, ale dotyczy sprawy, w której właściwa jest poradnia, dyrektor zawiadamia wnioskodawcę o załatwieniu sprawy przez poradnie.

§ 5
1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera:
– imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia- również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także naukę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
– imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
– określenie celu i przyczyny, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,
– uzasadnienie wniosku,
– podpis wnioskodawcy.
2. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadana dokumentacje uzasadniającą wniosek, w
szczególności wyniki obserwacji i badan psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, a jeśli dziecko uczęszcza do szkoły lub przedszkola również opinię placówki oświatowej, do której dziecko uczęszcza.
3. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędne przeprowadzenie badan lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.
4. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza, określające czas – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola. W zaświadczeniu tym lekarz określa również chorobę lub inną przyczynę powodującą, ze stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły bądź przedszkola oraz za okres, w jakim
dziecko może brać udział w zajęciach w szkole lub przedszkolu.
5. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dołącza się zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
6. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 – 5,
przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
7. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2, albo przedłożona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają członkowie zespołu lub inne osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu odpowiednio do posiadanej specjalności, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
8. Wniosek wraz z dokumentacja przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz ustala termin posiedzenia zespołu. Do wniosku przewodniczący dołącza posiadaną przez poradnię dokumentację dotyczącą dziecka.
9. Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia.
10. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

§ 6
1. Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
3. Z posiedzenia zespołu sporządza sie protokół, który podpisują przewodniczący
i członkowie zespołu.
4. Orzeczenie albo opinie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 7
1. W przypadku uwzględniania wniosku o wydanie orzeczenia, zespól wydaje odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego wg wzorów stanowiących załączniki Nr 1-4 do rozporządzenia MEN z dnia 18.09.2008r. (Dz. U. Nr 173
poz.1072),.
2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa sie zaleconą formę kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, ze wskazaniem wszystkich zalecanych najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia specjalnego.

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje sie na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, lub okresu kształcenia w danej szkole.
4. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje sie maksymalnie na okres 5 lat.
5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego przygotowania
przedszkolnego, wydaje sie na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia, nie krótszy jednak niż 30 dni, a w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

§ 8
1. Jeżeli nastąpi zmiana okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzeba zmiany wskazanych w orzeczeniu zaleceń lub potrzeba zmiany okresu, na jaki wydano orzeczenie – zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
2. W razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
3. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, o którym mowa w § 8 ust.1 i 2, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

§ 9
1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół orzekający wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby nauczania indywidualnego albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Orzeczenie to powinno byc sporządzone według wzorów stanowiących załączniki 5-8
rozporządzenia MEN z dnia 18.09.2008r.(Dz. U. Nr 173 poz.1072). Uzasadnienie orzeczenia odmownego powinno zawierać w szczególności: wskazanie faktów, które zespół uznał za istotne dla rozstrzygnięcia i wyjaśnić powody, na podstawie których nie stwierdza sie potrzeby objęcia dziecka odpowiednio kształceniem specjalnym, indywidualnym przygotowanie przedszkolnym, nauczaniem indywidualnym albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

§ 10
1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Opinia zawiera:
– datę wydania opinii,
– oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinie,
– podstawę prawną opinii,
– skład zespołu, który wydał opinię,
– imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
– stwierdzenie, ze zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
– wskazanie odpowiedniej formy pomocy udzielonej dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb,
– uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy,
– podpis przewodniczącego zespołu.

§ 11
1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinie stwierdzającą, ze nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
2. Opinia zawiera:
– datę wydania opinii,
– oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię,
– podstawę prawną opinii,
– skład zespołu, który wydał opinię
– imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
– stwierdzenie, ze nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
– uzasadnienie,
– podpis przewodniczącego zespołu.
3. Uzasadnienie zawiera w szczególności: wskazanie faktów, które zespół uznał za istotne w sprawie oraz przyczyn, z powodu których uznał, ze nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§12
1. Orzeczenie albo opinię doręcza sie wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
2. Orzeczenie albo opinię doręcza sie w 3 egzemplarzach.
3. Orzeczenia o których mowa w § 8 ust. 3 i § 9ust. 1 doręcza sie w jednym egzemplarzu.
4. Wnioskodawca na swój wniosek może otrzymać odpis orzeczenia albo opinii.

§13
1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
2. Jeżeli zespół uzna, ze odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
4. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy Kuratorowi Oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

Plan pracy

Propozycje zajęć dla dzieci, rodziców, nauczycieli na rok szkolny 2015/2016