logo Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łeczycy

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘCZYCY

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”

                                    Janusz Korczak

Zadania

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy działa na podstawie:

• art. 71 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 191 z późn. zm); 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199); 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2002 Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.); 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 173, poz. 1072). 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Publiczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Łęczycy nosi nazwę: „Powiatowa 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna” i zwana jest w dalszej części Statutu 
Poradnią. 

2. Poradnia działa w oparciu o Akt Założycielski z dnia 1 września 1979 r. 

3. Terenem działania Poradni jest powiat łęczycki. 

4. Siedziba Poradni znajduje się w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13. 

5. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Łęczycki. Poradnia jest jednostką 
budżetową Samorządu Powiatu Łęczyckiego i prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. 

§ 2

CELE I ZADANIA PORADNI

1.Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym 
pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom i młodzieży uczącej się, a także udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Do zadań Poradni należy w szczególności: 
• diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się; 
• wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych; niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; z zaburzeniami komunikacji językowej; z chorobami przewlekłymi; 
• prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin; 
• pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
• wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą; 
• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 
• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom; 
• współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej; 
• współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w odrębnych przepisach; 
• współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
• wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 
• wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych; 
• prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 
• udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, 
3.Poradnia realizuje zadania poprzez: 
diagnozowanie; 
opiniowanie; 
działalność terapeutyczną; 
prowadzenie grup wsparcia; 
prowadzenie mediacji; 
interwencję kryzysową; 
działalność profilaktyczną; 
poradnictwo; 
konsultacje; 
działalność informacyjno-szkoleniową. 

4.W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

5. Poradnia wydaje opinie; szczegółowe informacje dotyczące konstruowania opinii regulowane są odrębnymi przepisami w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 

6. Poradnia realizuje zadania współdziałając z : 
• innymi poradniami, 
• przedszkolami, szkołami i placówkami, 
• organizacjami pozarządowymi w zakresie uzyskiwania dotacji na realizacje przedsięwzięć i 
programów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 
promocji zdrowia, 
• ośrodkami pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie w zakresie wspierania rodziny, 
szczególnie rodzin znajdujących się w kryzysie, 
• urzędami pracy, centrami informacji i planowania kariery zawodowej, młodzieżowymi 
biurami pracy, 
• innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży i ich 
rodzicom, jak : sąd rodzinny, kuratorzy sądowi, policja, 
• Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, 
• Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, 
• Ośrodkami doskonalenia nauczycieli, 
• interdyscyplinarnymi zespołami do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
• szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizowania na 
terenie poradni praktyk pedagogicznych. 

7. Powyższa współpraca jest realizowana poprzez: 
1) konsultacje; 
2) wymianę doświadczeń i informacji; 
3) współdziałanie przy organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów itp.; 
4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie; 
5) wspólne podejmowanie działań (profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych) na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny i środowiska lokalnego. 

8. Hierarchię ważności poszczególnych zadań określają aktualne potrzeby środowiska wychowawczego (w tym placówek na terenie działania Poradni). 

§ 3

ORGANY PORADNI

1. Organami Poradni są: 
1) dyrektor Poradni; 
2) rada pedagogiczna. 

2. Do obowiązków dyrektora należy: 
1) kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
3) kierowanie pracą rady pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał, 
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni lub zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków, 
6) organizowanie działalności poradni zgodnie z postanowieniami prawa oświatowego i niniejszego Statutu, 
7) nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

3. Dyrektor ma prawo do: 
1) dokonywania podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonywania podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom poradni, 
2) zatrudniania, zwalniania oraz dokonywania zmian w stosunku pracy pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników na warunkach określonych w odrębnych przepisach, 
3) zawieszanie realizacji uchwały rady pedagogicznej jeśli jest sprzeczna z przepisami prawa lub interesem poradni, 
5) przyznawania pracownikom nagród i wyróżnień oraz premii pieniężnych, 
6) wymierzanie kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom poradni stosownie do postanowień Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy, 
7) dysponowanie składnikami majątkowymi i funduszami poradni w granicach przewidzianych przepisami szczególnymi. 

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za: 
1) zgodność funkcjonowania poradni z przepisami prawa oświatowego, 
2) właściwą organizację pracy poradni i jakość świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 3) dobór zadań do planu pracy poradni, 
4) skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego, 
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom i świadczeniobiorcom poradni oraz stan sanitarny i ochrony przeciw pożarowej, 
6) kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśród pracowników, 
7)realizację potrzeb socjalnych pracowników związanych z wykorzystaniem pracy zawodowej, 
8) właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi poradni oraz ich zabezpieczeniem przed kradzieżą, zaginięciem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
9) opracowanie, klasyfikowanie, składanie, przechowywanie i zabezpieczanie 
dokumentacji kancelarii poradni. 

5. Wymagania, jakim powinien odpowiadać dyrektor określają odrębne przepisy. 

6. Stanowisko dyrektora Poradni powierza i odwołuje ze stanowiska organ prowadzący 
placówkę, kandydatowi wyłonionemu na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. 
7. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni realizującym zadania wynikające ze statutu Poradni. W jej skład wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni Poradni. 
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Poradni. 
2. Rada obraduje w zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach poza 
obowiązującymi godzinami pracy pracowników merytorycznych. 
3. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą, profilaktyczną i organizacyjną Poradni. Uchwały rady obejmują wszystkich pracowników placówki. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. 
4. W posiedzeniach rady lub określonych punktach programu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady. 
5. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu nadzorującego Poradnię lub co najmniej 1/3 członków rady. 
6. Do kompetencji stanowiących rady należy: 
1) opracowanie i zatwierdzanie planu pracy Poradni; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni; 
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni; 
4) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących (komisje pracują na opracowanych przez siebie i zatwierdzonych przez radę zasadach). 
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy placówki; 
2) projekt planu finansowego placówki; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Poradni. 
8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu i uchwala statut Poradni. 
9. Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin wewnętrzny. 
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Poradni. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
11.W przypadku sporów między organami Poradni powiadamia się organ prowadzący. 
12. Z każdego posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządzany jest protokół. 

§ 4

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

1. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. 
2. Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 
3.W ramach Poradni możliwe jest tworzenie zespołów realizujących jednorodne działania, są to zespoły pedagogów, psychologów, logopedów. Mogą być one tworzone w celu doskonalenia zawodowego w danej grupie lub do podejmowania wspólnych działań edukacyjnych, np. tworzenia programów. W powyższych celach mogą być tworzone również zespoły różnych specjalistów. 
4.Szczegółową organizację pracy Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni, w określonym przepisami czasie. 
5.Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię. 
6.Arkusz organizacji Poradni zawiera w szczególności: 
1) liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
2) ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

 

§ 5

PRACOWNICY PORADNI

1.W Poradni zatrudnia się pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi. Zakres zadań poszczególnym pracownikom określa dyrektor Poradni, zgodnie z kwalifikacjami posiadanymi przez pracownika i jego stanowiskiem pracy. 
2.Zasady zatrudniania pracowników Poradni określają odrębne przepisy. 
3. Pracownikami merytorycznymi Poradni mogą być: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi; 
4.Zakres zadań psychologa, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego: 
1) diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz predyspozycji zawodowych i indywidualnych uzdolnień połączona z ustaleniem form pomocy; 
2) Pomoc logopedyczna udzielana na terenie Poradni: 
a/ systematyczna terapia logopedyczna; 
b/ badania przesiewowe i terapia indywidualna; 
c/ okresowa kontrola stanu mowy dzieci nieobjętych systematyczną pomocą; 
d/ instruktaż dla rodziców; 
3) diagnoza środowiska dzieci i młodzieży; 
4) realizacja całości działań postdiagnostycznych (przygotowanie opinii, orzeczeń i informacji o wynikach diagnozy, udzielanie wskazówek i porad dotyczących dalszego postępowania z dzieckiem rodzicom i nauczycielom); 
5) udzielanie porad bez badań zgłaszającym się dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom; 
6) spotkania indywidualne, terapeutyczne, psychoeduakcyjne, wspierające z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, prowadzone w celu niesienia pomocy; 
7) grupowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i rodziców (terapeutyczne, socjoterapeutyczne, 
psychoeduakcyjne, profilaktyczne); 
8) indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne z dziećmi i młodzieżą; 
9) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i 
rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze, poprzez: 
a/ udział w radach pedagogicznych – na pisemny wniosek dyrektora szkoły, przedszkola, placówki 
b/ prelekcje dla nauczycieli i rodziców; 
c/ udział w pracach Zespołów powołanych do opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych – na pisemny wniosek dyrektora; 
d/ konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na 
rzecz dzieci, młodzieży i rodziców; 
e/ udział w Zespołach wychowawczych; 
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
11) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego; 
12) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej; 
13) wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego 
14) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji; 
15) udział w posiedzeniach zespołów orzekających; 
16) dokumentowanie wykonywanych czynności; 
17) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i statutem Poradni. 
5. W Poradni mogą być także zatrudnieni lekarze i rehabilitanci. 
6. .Do zadań lekarza należą konsultacje przedkładanej w Poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu orzekającego działającego w poradni. 
7. Pracownicy merytoryczni prowadzą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i profilaktyczną, zgodnie z zakresem obowiązków. Są odpowiedzialni, za jakość i wynik tej pracy, a także za bezpieczeństwo osób pracujących pod ich kierunkiem. 
8. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 
9. Pracownicy Poradni realizują zadania Poradni w stosunku do dzieci, młodzieży i rodziców również poza Poradnią: 
1) w środowisku rodzinnym – badania diagnostyczne w uzasadnionych przypadkach; 
2) w środowisku rodzinnym i szkolnym – konsultacje, interwencje, działania psychoedukacyjne i 
Profilaktyczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10.Dyrektor Poradni może przydzielić poszczególnym pracownikom merytorycznym dodatkowe zadania do realizacji. 
11.Pracownicy Poradni odpowiadają za powierzony im sprzęt. 
12.Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor, w zależności od potrzeb Poradni. 

§ 6

PRACA WOLONTARIUSZY W PORADNI

1.Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy. 
Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem umowę określającą zakres zadań wolontariusza i sposób ich realizacji, czas trwania umowy oraz zawierającą zobowiązanie wolontariusza do przestrzegania ustalonych w poradni zasad i obowiązków oraz do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających z pomocy poradni. 

2.Wolontariuszem w Poradni może być osoba, która jest pełnoletnia, niekarana, wobec której nie toczy się postępowanie karne. 
3.Na wniosek wolontariusza dyrektor wydaje pisemne zaświadczenie o zadaniach wykonywanych na rzecz Poradni. 

§ 7

DOKUMENTACJA PORADNI

1.Poradnia prowadzi i przechowuje następującą dokumentację: 

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu , imię ( imiona) i nazwisko dziecka oraz pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania. 
2) listę obecności pracowników, 
3) arkusz organizacji pracy poradni na dany rok szkolny, 
4) księgę kontroli, 
5) teczki indywidualne dzieci i młodzieży, 
6) rejestr wydanych orzeczeń do różnych form kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, 
7) rejestr wydanych opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci, 
8) rejestr wydanych opinii, 
9) dzienniki zajęć nauczycieli poradni, 
10) księgę protokołów zespołu orzekającego, 
11) księgę protokołów rady pedagogicznej, 
12) roczne plany pracy poradni, 
13) regulamin pracy poradni, 
14) księgi inwentarzowe, 
15) księgę zarządzeń wewnętrznych dyrektora, 
16)księgę uchwał rady pedagogicznej, 
17) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.Dokumentację, o której mowa wyżej prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej. 

3. „Dokumentacja elektroniczna” wymaga: 
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną, 
2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem , 
uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, 
3) rejestrowania historii zmian i ich autorów. 

4.Wgląd do teczek akt osobowych pracowników poradni ma prawo upoważniony przedstawiciel organu prowadzącego poradnię i organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zainteresowany nauczyciel w obecności dyrektora poradni. 

§ 8

1. Zmiany do statutu lub statut uchwala Rada Pedagogiczna. 

2. Uchwała o zmianie statutu następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy 
liczby członków Rady Pedagogicznej. 

3. Kurator Oświaty może uchylić statut Poradni albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są 
sprzeczne z prawem. 

4. Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części mogą wystąpić: Dyrektor lub Rada 
Pedagogiczna Poradni. 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organ prowadzący określa zasady korzystania z pomocy Poradni przez dzieci, młodzież i rodziców z innego powiatu. 
2. Poradnia posiada swój indywidualny znak graficzny („logo”). 
3.Poradnia używa pieczęci i tablicy urzędowej: 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOIGCZNO – PEDAGOGCZNA 
99 – 100 ŁĘCZYCA, UL. KALISKA 13 
Tel. / fax (0 – 24) 721 – 28 – 37 
NIP 775 – 22- 17 – 941 REGON 000941694 
4.Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

Uchwała z dnia Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy zatwierdziła nowelizację Statutu.

Koncepcja poradni

KONCEPCJA PRACY 
POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 
W ŁĘCZYCY 
NA LATA 2017-2022Koncepcja pracy poradni wynika z jej misji i wizji. Jako pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łęczycy, pragniemy dostosować swoje działania do potrzeb naszych klientów. 
Staramy się modyfikować nie tylko oferowane formy pomocy, metody pracy i wyposażenie, ale i organizację pracy praz ofertę działań placówki. 
W swojej pracy kierujemy się zasadą życzliwości, dyskrecji, empatii, taktu pedagogicznego oraz troską i poszanowaniem każdego człowieka. 
Misja 
• 
Jesteśmy poradnią, która udziela swoim klientom rzetelnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej. Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. 
• 
Zapewniamy poszanowanie praw człowieka z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa. 
• 
Misja poradni oparta jest o cel nadrzędny, jakim jest dobro klienta poradni. 

Celem koncepcji Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęczycy jest określenie kierunków działania i rozwoju poradni. 
Wizja 
• 
Jesteśmy poradnią, która oferuje szeroki zakres różnych form pomocy przeznaczonej dla zróżnicowanego kręgu odbiorców, uwzględniającej ich potrzeby – służymy pomocą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom. 
• 
Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. 
• 
Jesteśmy placówką, w której szanujemy prawo człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru drogi życiowej i naszą rolę traktujemy, jako możliwość wspomagania i wspierania naszego klienta w jego rozwoju osobowym i intelektualnym. 
• 
Jesteśmy placówką, której kadra stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje tak, aby możliwa była efektywna realizacja różnorodnych form pomocy odpowiadająca oczekiwaniom klienta. Dysponujemy kadrą pracowników otwartych i tolerancyjnych wobec potrzeb klientów poradni. 
• 
Ulepszamy warunki pracy, dążąc tym samym do wysokiego poziomu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. 
• 
Samodzielnie tworzymy i realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 
• 
Dbamy o rozwijanie komunikacji w naszym zespole oraz dobrą organizację pracy, w celu podnoszenia skuteczności naszych działań. 
• 
Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i wspieramy je swoja działalnością psychoedukacyjną. Współpraca pracowników poradni z instytucjami wspomagającymi pozwala na kompleksowe podejście do problemów osób korzystających z naszych usług. 
• 
Prowadzimy działalność edukacyjną dla instytucji zajmujących się dzieckiem i rodziną, w tworzeniu jednolitego systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
• 
Promujemy działania poradni w środowisku lokalnym. 
Aktywnie włączamy się do działań na rzecz środowiska w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Podejmujemy intensywną współpracę z placówkami oświatowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 
Wysoką jakość świadczących usług zapewniają nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale również poprawiająca się stale baza (wyposażenie w metody diagnostyczne, pomoce dydaktyczno-naukowe, urządzenia techniczne itp.) 
Do zadań poradni należy w szczególności: 
1. 
Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. 
Efektem diagnozowania jest w szczególności: 
 
wydanie opinii, 
 
wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, 
 
objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośredni pomocą psychologiczno- pedagogiczną, 
 
wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 
Diagnoza stanowi kluczowy element procesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pozwala bowiem ustalić istniejący stan rzeczy i ukierunkować dalszą terapię i kierunki pomocy. Proces diagnostyczny ma charakter interdyscyplinarnej analizy rzeczywistości wychowawczej. W ramach pracy poradni szczególną uwagę staramy się zwracać na wnikliwości, rzetelność i fachowość prowadzanej diagnozy. Dążymy by jej interdyscyplinarny charakter uwzględnił strefę: 
 
intelektualną i poznawczą, 
 
osobowościowo- emocjonalną, 
 
rodzinną, 
 
szkolną, 
 
zdrowotną. 
Ważnym zadaniem jest bieżące unowocześnianie narzędzi badawczych i doskonalenie się pracowników w ich stosowaniu, należy także włączać technologie komputerowe w proces diagnostyczny. 

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która polega w szczególności na: 
 
prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 
 
udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu praz planowania kształcenia o kariery zawodowej, 
 
udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. 
 
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielona jest w formie: 
– indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 
– terapii rodziny, 
– grup wsparcia, 
– prowadzenia mediacji, 
– interwencji kryzysowej, 
– warsztatów, 
– porad i konsultacji, 
– wykładów i prelekcji, 
– działalności informacyjno- szkoleniowej. 

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, które polegają w szczególności na: 
 
udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce pomocy w: 
– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej, 
– planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
– rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
 
współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
 
współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, 
 
udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, udzielającym w placówce pomocy psychologiczno- pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 
 
podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 
 
prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, 
 
udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, udzielającym w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
Zadania te realizowane są w szczególności e formie: 
– porad i konsultacji, 
– udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
– udziału w zebraniach rad pedagogicznych, 
– warsztatów, 
– grup wsparcia, 
– wykładów i prelekcji, 
– prowadzenia mediacji, 
– interwencji kryzysowej, 
– działalności informacyjno-szkoleniowej, 
– organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie: 
 
wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, 
 
wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6, 
 
realizacji podstaw programowych, 
 
rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, 
 
analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, 
 
potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawozdaniu i egzaminów, 
 
innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę. 
 
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 
– pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki, 
– ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki, 
– zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, 
– wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. 

Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowym kii innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo o pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. 

W celu podnoszenia efektywności pracy poradni pracownicy stale analizują zapotrzebowania środowiska oraz dokonują weryfikacji swoich działań. Na podstawie tych analiz konstruowane są wnioski i rekomendacje, które wyznaczą kierunki dalszych działań. Ewaluacja pozwala na wyróżnienie słabych oraz mocnych stron placówki, te zaś stają się podstawą do tworzenia planu rozwoju poradni. Cały proces ewaluacji przebiega według ściśle określonych zasad. 


Planowanie, monitorowanie i ewaluacja zadań placówki podejmującej wyznaczone przez reformę oświaty kierunki działań dydaktyczno –wychowawczych – to zasady pracy prowadzące do skuteczniejszej, ukierunkowanej na zamierzony efekt pracy placówki, tzn. doskonalenie jej funkcjonowania w środowisku i podnoszenie jakości pracy. 
Strategia rozwoju poradni obejmuje: 
1. zbieranie oczekiwań klientów poradni, 
2. wybór dziedzin rozwoju: 
a) w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 
 
wspieranie wszechstronnego rozwoju poznawczego i społeczno- emocjonalnego dzieci i młodzieży, 
 
pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, prowadzenie działalności profilaktycznej, 
 
różnorodna terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 
 
działania psychologiczne w ramach interwencji kryzysowej, 
 
pomoc uczniom w wyborze kierunki kształcenia i zawodu, 
 
realizacja działalności psychoedukacyjnej na rzecz zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. 
 
pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, 
 
udzielanie informacji dotyczących możliwości wspierania rozwoju i dalszego kształcenia uczniów wybitnie zdolnych, 
 
podejmowanie mediacji w sprawach konfliktowych, 
 
wspomaganie rodziny w zakresie funkcji edukacyjnych i wychowawczych; 
b) kadra i zarządzanie: 
 
umożliwianie profesjonalnej realizacji form pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz logopedycznej dzięki dobremu przygotowaniu i rozwojowi zawodowemu kadry, 
 
profesjonalizm i etyczna postawa pracowników poradni sprzyjające skutecznej pomocy i odpowiadające oczekiwaniom klientów poradni, 
 
zarządzenie i organizacja pracy poradni sprzyjająca prawidłowej i efektywnej realizacji jej zadań, 
 
dobra atmosfera pracy poradni sprzyjająca skutecznej realizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 
c) baza: 
 
odpowiednia baza poradni umożliwia właściwą realizację jej zada i zapewnia dostępność do niej wszystkim klientom; 
3. budowanie planów: 
a) budujemy je na podstawie: 
 
określenia oczekiwań klientów poradni, 
 
analizy mocnych i słabych stron pracy poradni, 
b) dokonujemy wyboru dziedzin na kolejne lata strategicznego rozwoju poradni (priorytety); 
4. monitorowanie wyników; 
5. wykorzystywanie zasobów (określanie materiałów naukowych, sprzętu, środków finansowych, bazy, szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego); 
6. ewaluacja (sprawdzanie czy jakość została osiągnięta); 
7. opracowanie harmonogramu działań no kolejne lata. 

Monitorowani działań w ww. obszarach pozwoliła na wyodrębnienie mocnych i słabych stron pracy placówki, które będą określały kierunki pracy na najbliższe lata. 

MOCNE STRONY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ: 
1. Różnorodność pomocy profilaktycznej i terapeutycznej. Bogata, zmieniająca się oferta poradni w zakresie prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie do zgłaszanych potrzeb przez szkoły, placówki, rodziców. 
2. Stałe wzbogacanie placówki w nowe narzędzia diagnostyczne. 
3. Wysokie i wszechstronne kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz profesjonalizm w działaniu. Na bieżąco analizuje się potrzeby środowiska lokalnego, tak by obsada poradni podnosząc swoje kwalifikację, zapewniała na najwyższym poziomie realizację zadań statutowych. 
4. Pracownicy merytoryczni poradni ubiegają się o awans zawodowy, który wynika z rozwoju osobowego i jest ściśle powiązany z potrzebami placówki. 
5. Mimo ograniczeń finansowych pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc różnorodnych kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach. 
6. Współpraca z instytucjami społecznymi, placówkami oświatowymi i poza oświatowymi działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny. 
7. Skuteczne rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży w oparciu o diagnozy indywidualne, w tym opiniowanie i orzecznictwo. 
8. Nowoczesna strona internetowa poradni, gdzie systematycznie umieszczane są informacje z działalności poradni, harmonogramy pracy, organizowanych spotkań, oferty poradni oraz zasad współpracy z placówkami. 
9. Dobrze wyposażone gabinety dostosowane do potrzeb klientów. 

SŁABE STRONY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ: 
1. Zaniedbania kulturowe i środowiskowe, co ma swoje odbicie w uzyskiwanych wynikach badań i zgłoszonych problemach wychowawczych. Jednocześnie utrzymujące się niestawiennictwo na badania i terapię zgłaszanych dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie zimowym i utrudniony kontakt z rodzicami dzieci i młodzieży, których badania przeprowadzane są na terenie szkół. 
2. Brak innowacji pedagogicznych, malejące zaangażowanie w tworzenie programów autorskich przez pracowników poradni. 
3. Niewielkie zaangażowanie pracowników poradni w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizowanie zadania, co wiąże się z niewielką liczbą realizowanych programów autorskich. 
4. Długi okres oczekiwania na terapię EEG. 
5. W niewielkim zakresie upowszechnianie wiedzy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej poprzez publikacje na stronie www poradni. 
6. Brak możliwości finansowych na wymianę komputerów do większości gabinetów diagnostycznych. 
7. Niewystarczające środki na dofinansowanie podejmowanych przez pracowników pedagogicznych form doskonalenia zawodowego. Zauważalne jest znaczne zmniejszenie liczby zrealizowanych szkoleń przez pracowników poradni. 

GŁOWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PORADNI: 
1. Aktywizowanie pracowników do intensywniejszego wykorzystywania technik monitorujących prowadzone działania. 
2. Podejmowanie działań tworzenia i podtrzymywania klimatu pozytywnych relacji międzyludzkich oraz stwarzanie warunków do podejmowania inicjatyw pedagogicznych. 
3. Zwiększanie zaangażowania w pracę całego zespołu. 
4. Doskonalenie sposobów promowania poradni ( opracowanie materiałów informacyjno- edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, stałe uaktualnianie strony internetowej poradni, współpraca z lokalnymi mediami, organizowanie dni otwartych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, udział w targach edukacyjnych). 
5. Dbanie o wysoki poziom (rzetelność, dokładność) usług w zakresie udzielonej pomocy psychologiczno- logiczno- pedagogicznej (dalsze doposażenie warsztatu pracy w testy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i inne narzędzie wykorzystywane w diagnozie wielospecjalistycznej, programy komputerowe i pomoce niezbędne do prowadzenia różnych form terapii, śledzenie nowości wydawniczych, gromadzenie literatury fachowej). 
6. Poszerzanie oferty zajęć specjalistycznych z uwzględnieniem potrzeb szkół i placówek oświatowych.
7. Poszerzanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym i regionalnym (wymiana doświadczeń, materiałów, wiedzy, informacji). 
8. Upowszechnianie w lokalnym środowisku adresu strony internetowej poradni w celu podniesienia atrakcyjności oferowanych usług oraz lepszej dostępności do materiałów i opracowań (np. programy autorskie, zestawy ćwiczeń, scenariusze zajęć). 
9. Stałe monitorowanie efektywności udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej (tworzenie narzędzi ewaluacyjnych, sprawozdań, opracowywanie raportów, formułowanie wniosków, wprowadzanie zmian). 
10. Popularyzowanie i upowszechnianie działań poradnictwa edukacyjno – zawodowego (szczególnie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, z problemami zdrowotnymi). 

Podsumowanie 
Rozwijające się Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna to ciągle doskonalenie, coraz lepsze warunki zarówno dla udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej klientom, jak i dla rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej. 
Rozwój to proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem, doskonalszych. Pragniemy, aby nasza poradnia była dobrze zorganizowana, wzbudzała u naszych klientów zaufanie i szacunek. 
Do pełnej realizacji koncepcji pracy poradni konieczna jest współpraca z rodzicami i nauczycielami, przy uwzględnieniu specyfiki środowiska lokalnego. 
Na efekty podejmowanych działań będzie wpływała również: dobra współpraca i zaangażowanie pracowników placówki, wsparcie władz oświatowych i samorządowych oraz współpraca z innymi instytucjami poza oświatowymi działającymi na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. 
Koncepcja pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy na lata 2017-2022 została przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2016-17 z dnia 01.02.2017r.

Zasady zgłoszeń

ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ1. Do Poradni dziecko kierowane jest przez rodzica (opiekuna prawnego) lub za jego zgodą. W tym celu rodzic wypełnia wniosek. W przypadku, gdy: 

• wnioskodawca występuje o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dziecka, dodatkowo musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie 

• powodem zgłoszenia dziecka są trudności w pisaniu i czytaniu, razem z wnioskiem złożyć należy: zeszyty dziecka, opinię nauczyciela polonisty o rodzajach popełnianych błędów 

• dziecko zgłaszane jest z powodów ogólnych trudności w nauce, do wniosku rodzic może dołączyć przydatne w diagnozie dokumenty – zeszyty dziecka, opinię nauczyciela wychowawcy (pobierz), szkoły na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć i postępów w nauce,. 

2. Wypełniony wniosek (wraz z pozostałymi dokumentami, jeżeli są potrzebne), należy złożyć w Sekretariacie Poradni i oczekiwać na termin spotkania w Poradni. 

3. Ważne jest podanie numeru telefonu na wniosku, co umożliwi szybkie informowanie o terminie spotkania, 

4. Data zgłoszenia decyduje o terminie badania. 

6. Dzieci zgłoszone na badania w celu wydania orzeczenia do: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są w przeciągu l miesiąca od złożenia wniosku. 

7. Dzieci, które wcześniej zgłaszają nieobecność na badaniu otrzymują kolejny termin w momencie jej zgłoszenia. 

8. Karty dzieci, które nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie bez wcześniejszej informacji, odkładane są bez rozpatrzenia. 

9. Zgłoszenia dzieci na pierwsze badanie w kierunku dysleksji przyjmujemy najpóźniej do półrocza klasy poprzedzającej rok, w którym dziecko podchodzi do sprawdzianu/ egzaminu, czyli III LO, IV TECH, II Gim, V Szk. Podst 

10. Dokumenty na badania uczniów z grup dyspanseryjnych, w kierunku dojrzałości szkolnej lub ewentualnego powtórzenia klasy przyjmowane są do końca kwietnia. 

11. W przypadkach dzieci zgłoszonych po upływie obowiązującego terminu Poradnia nie bierze odpowiedzialności za zbyt późne wydanie opinii, 

12. Wszystkie pozostałe osoby ubiegające się o badanie w poradni są przyjmowane 
w ciągu całego roku. 

13. Szkoły i placówki zobowiązane są do wcześniejszego ustalania terminów: prelekcje, pogadanki w szkołach, przedszkolach, dla nauczycieli. 

14.Opinie wydajemy w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku. 

15. Orzeczenia – wydajemy w terminie do 2 tygodni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Kadra

Kadra Poradni

Dyrektor poradni

Dyrektor
mgr Justyna Szczepaniak

pedagog

mgr Izabela Ziółkowska

Pedagog

mgr Aneta Granosik

PSYCHOLOg

mgr Katarzyna Józwiak

psycholog

mgr Justyna Szczepaniak

psycholog

mgr Magdalena Raj – Wróblewska

PSYCHOLOg

mgr Anna Raszewska

LOGOPEda

mgr Małgorzata Sędek

logopeda

mgr Małgorzata Dolińska

logopeda

mgr Jolanta Hewner - Malesa

sekretarz szkoły 

Justyna Ochelska

pracownik gospodarczy

Krzysztof Leszkiewicz

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iodo@adres.pl